ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบข้าวสารให้แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 700 กระสอบ

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มอบข้าวสาร จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 1,050,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ผ่านพลตำรวจโท ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

วันนี้ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆ จำนวน 438 กระสอบ (สี่ร้อยสามสิบแปดกระสอบ) และแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกจำนวน 262 กระสอบ (สองร้อยหกสิบสองกระสอบ) โดยมี คุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ คุณจารุรัตน์ คุณณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการมูลนิธิฯ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการมูลนิธิฯ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี ผู้ช่วยกรรมการ คุณวันชิด ศิรสีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ รักษาการผู้จัดการมูลนิธิฯ และคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมในพิธีมอบ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

สุรเชษฐ นสพ.ประชาไท รายงาน

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959