ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

 

ลาดหลุมแก้ว เปิดศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE 

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เพื่อใจและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เพื่อใจและชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้วและเป็นกำลังใจให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยมี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปทุมธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มีความมุ่งหวังที่จะนำแนวทางของโครงการมาใช้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกระแสนิยม

การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดจนให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมอย่างปกติ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจและชมรม TO BE NUMBER ONE
โจโจ้ หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.ประชาไท จ.ปทุมธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959