ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

 

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุม เปิดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่ โรงเรียนปทุมวิไล


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เมื่อเวลา 8.30 น.ที่โรงเรียนปทุมวิไล ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิส ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยวิทยากร พระธรรมรัตนดิลก ในหัวข้อ “ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและหน้าที่ชาวพุทธ” พลโทปริญญา ฉายดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกระทรวงกลาโหม และ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ “ความมั่นคงของชาติและพระมหากษัตริย์” 

พระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชลประทานฯ ในหัวข้อ “หลักการพระพุทธศาสนา” ผอ.วันดี จอดนอก กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ในหัวข้อ “ สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” นายวิชัย ธรรมเจริญ ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้ตระหนักถึงการพิทักษ์ รักษาชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ นั้น เป็นภารกิจสำคัญที่ทางจังหวัดรับผิดชอบอยู่แล้ว เมื่อมาเห็นองค์กรภาคประชาชน คือ พุทธสมาคมปทุมธานี ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย รู้สึกยินดีในการรักษาความมั่นคง หรือการทำให้ชาติบ้านเมือง มีความมั่นคง มีความสงบสุข ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยเฉพาะแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ เป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดปทุมธานี มีองค์การทางพระพุทธศาสนาที่ดำเนินการโดยภาคประชาชน คือ พุทธสมาคมปทุมธานี เข้ามามีบทบาทช่วยสนับสนุนส่งเสริมและแบ่งเบาภาระงานที่สำคัญของฝ่ายบ้านเมือง จึงขอให้ช่วยกันทำงานให้เต็มที่ ทำงานด้วยความเสียสละ ขอให้ช่วยกันนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาเป็นเครื่องมือในการประสานสามัคคีของคนในชาติ ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายของฝ่ายบ้านเมือง เกี่ยวกับการสร้างสมานฉันท์ให้บังเกิดผลสำเร็จต่อไป
โจโจ้ หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.ประชาไท จ.ปทุมธานี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959