ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทศพิธราชธรรมอันประเสริฐ พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ชาวไทยทั้งมวลจึงได้พร้อมใจถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ.บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง พร้อม ข้าราชการทุกส่วน กิ่งกาชาดอำเภอคลองขลุง รัฐวิสาหกิจ พนักงาน คณะบริหารเทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ พ่อค้าประชาชน พร้อมจัดพิธีวางพวงมาลาราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
เมื่อเวลา 8.00 น.นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง กล่าวคำถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกล่าวคำถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช ได้เวียนมาบรรจบ ครบรอบอีกวาระหนึ่ง ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงได้พร้อมกันมาชุมนุม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมถวายความจงรักภักดี แด่พระองค์ท่าน ซึ่งเป็นอัจฉริยะบุคคล โดยทรงพระปรีชาสามารถ และทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ไว้ เป็นอเนกประการ ที่เป็นรากฐานแห่งความเจริญรุ่งเรือง ของชาติไทยอันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ แม้พระองค์ ได้เสด็จสวรรคตไปเป็นเวลานานแล้ว แต่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ก็หาได้เสื่อมคลาย ไปจากจิตใจของประชาชนชาวไทยไม่ วันนี้ จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันจัดให้มี พิธีการถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณ และรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

วิโรจน์ นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959