ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

โฆษกเมืองพัทยาประชุมวางแผน ผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร เดินหน้าบูรณาการร่วมกัน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก

วันนี้ วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 60 เวลา 14.30 น. ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารในสังกัดเมืองพัทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานปรับภาพลักษณ์เชิงรุกการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายกเมืองพัทยาต่อไป

ตามที่ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา มอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นเรื่อง ขยะ น้ำเสีย สิ่งแวดล้อมชายหาด การจราจร ฯลฯ
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ พลตำรวจตรี พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา จึงได้หารือวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารในองค์กรเมืองพัทยา เพื่อให้มีการประสานงานและแจ้งข้อมูลรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านต่างๆ แก่โฆษกเมืองพัทยา หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สุรเชษฐ ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959