ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

#เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ “สำนักงานสวยสะอาด” และ “ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่”
ตามที่ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นเพชรบุรีสวยด้วยมือเรา ปี 2560 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโครงการพัฒนาเมืองชุมชน ถนน ทางเท้า แหล่งน้ำ และแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงาม และสร้างจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่ามอง
จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ดังนี้
1.กิจกรรมสำนักงานสวยสะอาด
รางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลท่ายาง
รางวัลรองชนะเลิศ เทศบาลตำบลหัวสะพาน
รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลนายาง
2.กิจกรรม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลเขาย้อย
รางวัลรองชนะเลิศ เทศบาลเมืองชะอำ
3.กิจกรรม 1 ความคุ้มค่า 1 สาธารณประโยชน์
รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลนายาง
4.กิจกรรม ชุมชน/หมู่บ้านน่าอยู่
รางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลท่ายาง ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ท่ายาง
รางวัลรองชนะเลิศ เทศบาลตำบลบางเก่า

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959