ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นาย ยุทธพล องอาจสิทธิชัย นายอำเภอ เมืองนนทบุรี รับมอบค่าใช้จ่ายค่าตัดชุด อาสาสมัครรักษาดินแดน ของจังหวัดนนทบุรี ในการป้องกันอาชญากรรม โดยมีท่าน สจ.สมคิด มากวงษ์ และท่าน สจ.ประสาท จันทร์ใบเล็ก เป็นผู้มอบค่าใช้จ่าย ค่าตัดชุด ให้กับอำเภอเมืองนนทบุรี

เบิ้ม เมืองนนท์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959