ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อหลวง. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน เปิดการประชุมเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัย โดยมีนางสุพรรณณี คุณพันธ์ หัวหน้าสำนักงานเกษตรกรจังหวัด
เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคือ
1) เพื่อสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตสู่ระบบเกษตรปลอดภัย
2) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนของเกษตรกรในการทำเกษตรปลอดภัย และแนวทางในการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
3) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่สนใจการทำเกษตรปลอดภัย โดยมีการบุรณาการความมือ สมัชชาสุขภาพจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำชุมชน นายก อบต.กำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีผู้เข้า
ร่วมประชุมมาจากเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เรียนรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับเรื่องทำการเกษตรปลอดภัย อย่างถูกต้อง.
ส่วนทางด้าน ว่าที่ร้อยตรีพิเชียร ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่ากล่าวว่านับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับเกษตรกรที่หน่วยงานสภาเกษตรกรจังหวัดและทุกเครือข่ายทุกแห่ง ที่เข้ารวมโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพื่อนำไปประกอบอาชีพเกษตรกร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง เดินตามรอยพ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ทางด้านเกษตรกร ยังได้นำพืชผักทุกชนิดที่ปลอดสารพิษมาขาย ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมนาด้วย
ซึ่งนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. มาร่วมงานในครั้งนี้ได้ซื้อผักทุกชนิดกลับบ้าน และนายสมศักดิ์ ฤกษ์อนันต์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ได้มอบพันธ์ไม้ผล เช่นต้นมะม่วง ขนุนกับนางสมทรง นายก อบจ และผู้ ที่มาเข้าร่วมประชุมทุกคนด้วย
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.081.8756403

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959