ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่  27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูและนักเรียนตาม “โครงการสร้างรากแก้วทางการเงินอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียน จำนวน 12 รางวัล คุณครู ผู้เป็นหัวหน้าควบคุม กำกับ ดูแลนักเรียน จำนวน 12 คน และมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศจากร่วมกิจกรรมบัญชีครัวเรือน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความคิดการบริหารการเงิน และการสร้างวินัยการเงินให้แก่เยาวชนในจังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากอำเภอละ 2 แห่ง รวม 12 แห่ง ซึ่งกำหนดให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการบันทึกบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย) ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 เพื่อประเมินพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงิน ที่สำคัญเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ด้วยการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม

เบิ้ม เมืองนนท์ นสพ.ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959