ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมนางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางบัวทอง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนต้นตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ๙๐ ครัวเรือนยากจน ๙๐ ครัวเรือนแห่งความพอเพียง จังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนนทบุรี ในการพัฒนาคุณภาพให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยใช้กระบวนการ การชี้เป้าชีวิต การจัดทำเข็มทิศชีวิต การบริหารจัดการชีวิต และการดูแลชีวิต ในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จำนวน ๑๐ ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลบางรักพฒนา ตำบลบางบัวทอง และตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ และอุปกรณ์การประกอบอาชีพ เช่น หม้อนึ่งขนม เตาไฟ หม้อ กระทะ เพื่อให้ครัวเรือนใช้ประกอบอาชีพดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวต่อไป

เบิ้ม เมืองนนท์ นสพ.ประชาไท

cr.ภาพ ฤกษ์ฤทธิ์ บุญยัง

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959