ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกร หรือทายาทเกษตรกร เดินตามรอยพ่อหลวง นายศิริชัย อัมพวา นายอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยูธยา เดินทางมา โรงเรียนหนองส้มวิทยาคม ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานโครงการยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกร

โดยมี นางสาวณัฎฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองน้ำส้มวิทยาคม กล่าวต้อนรับ โดยมีนักเรียนครู 116 คน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านกว่า 50 คนเข้ารวมงานในครั้งนี้ ขณะที่ นางพรรณณี คุณุพันธ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เกษตรอำเภอ ประมง อำเภอ ผู้นำชุมชน นายก อบต.ทีเข้าพัฒนาโครง เสริมสร้างยุวเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเพื่อพัฒนา ให้นักเรียน ภายในชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านให้ได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร ความรู้และเทคโนโลยี่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและจัดการฟาร์ม เป็นการอาชีพเพิ่มขึ้นในพื้นทีอำเภออุทัย เพื่อให้นักเรียน เกษตรกรในพื้นที กำนันผู้บ้าน ได้เดินตามรอยพ่อหลวงเศษฐกิจพอเพี่ยง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่งสองพระองค์ หลัง

จากนั้นนายศิริชัย อัมพวา นายอำเภออุทัย ได้มอบใบประกาศนิบัตรและพันธ์ข้าว ต้นมะม่วงพันธืดี เพื่อให้กับเกษตรกร นักเรียน ครู อบต กำนันผู้ให้ใหญ่บ้าน ไปขยายพันธ์ต่อในแปลงนา ในสวนเพื่อจะได้มีทายาทเกษตรกรทีดีมากยิ่งขึ้น
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959