ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองแก่เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตย พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ การขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเผยแพร่ผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่ เครือข่ายผู้นักประชาธิปไตย ผู้ผ่านการอบรมจากโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ระหว่าง พ.ศ.2546-2559 ทั่วประเทศ โดยมี นายนัฑ ผาสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิด

เบิ้ม เมืองนนท์ นสพ.ประชาไท/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959