ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

จิตอาสาเมืองกรุงเก่า ชมรมผู้สูงอายุ นักศักษาทุกสถาบัน รวมกันเก็บขยะ บำเพ็ญประโยชน์
ให้เป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวง ทำความสะอาดโบราณสถานแห่งเมืองกรุงเก่า
สภาวัฒนธรรม สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน ชมรมผู้สูงอายุ นักศักษา วิทยาลัย ทุกๆวิทยาลัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกว่า 200 คน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ในสถานทีโบราณสถาน วังโบราณ บริเวณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ เจดีย์ 3 พระองค์ หน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จิตอาสาทุกคนไม่ว่าผู้สูงอายุ นักศึกษา ได้เดินเก็บใบไม้ เศษขยะในโบราณสถานให้สะอาดตาแก่นักท้องเที่ยว ชาวต่างชาติ ทีเดินทางเข้ามาเที่ยว ในบริเวณโบราณสถานของ จังหวัพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่ามาพักผ่อนและเที่ยว สำหรับจิตอาสา ทีมาร่วมกว่า200คน ที่มาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในครั้งนี้ เพื่อเสด็จพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในครั้งนี้ และให้ทุกคนรู้รักสามัคคี รักชาติ รักแผ่นดิน และให้ทุกคนดูแลโบราณสถาน เมืองกรุงเก่าให้สอาดหู สอาดตา คารช่วยกัน อนุรักษ์ไว้ให้เป็นสถานท่องเที่ยว เป็นเมืองโบราณสถาน ให้สมกับเป็นเมืองมรดกโลกแห่งเมืองกรุงเก่า ในปัจจุบันนี้อีกด้วย.
ชาญ ชูกลิ่น.อยุธยา.081.8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959