ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

(วันนี้) 11 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเมอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แนวคิด “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงานก.พ.ร) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ และพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการของประชาชนได้อย่างโดดเด่นอันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นผลมาจากจังหวัดนนทบุรีได้การกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจังหวัด “นนทบุรี 4.0” ด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ จังหวัดสะอาด สะดวก สบาย และปลอดภัย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี ที่จะเป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการวางระบบการพัฒนาให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เน้นสร้างความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ และเชื่อมโยงภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขจัดความทุกข์ยากของประชาชนและพัฒนาจังหวัดนนทบุรีให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เบิ้ม เมืองนนท์/รายงาน

 

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959