ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันนี้ (3 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และกล่าวต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะทางวิชาการเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการปกครองท้องที่แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้นำท้องที่ให้มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีสูงขึ้น สำหรับในปีการศึกษา 2560 นี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี สมัครเข้าศึกษาฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 60 ราย

เบิ้ม เมืองนนท์/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959