ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อบูรณาการความร่วมมือการบริหารราชการของจังหวัด สามารถบริหารงานแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาตรการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “นนทบุรี 4.0” และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ก่อนระเบียบวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ อาทิ การมอบป้ายของดีจังหวัดนนทบุรี โดยหอการค้าจังหวัดนนทบุรี การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีการสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นต้น

เบิ้ม เมืองนนท์/รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959