ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

(วันนี้) 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี (กรอ.) และเป็นประธานประชุมกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) นนทบุรี มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญได้แก่ การจัดตั้งจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) (12 คณะ) การรายงานผลและแผนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และการรายงานสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี เป็นไปด้วยเรียบร้อยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959