ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบบเรียนรวม ปีที่ 10 ของพระภิกษุนวกะ หรือพระใหม่ในพรรษา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.ที่ อาคารปฏิบัติธรรม วัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดโครงการการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบบเรียนรวมของ คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 10 ของพระภิกษุนวกะ หรือพระใหม่ในพรรษา ส่วนใหญ่จะบวชกัน 1 พรรษา หรือมากกว่านั้น โดยมี พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง กล่าวถวายรายงานการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เกิดจากการดำริและนโยบายของคณะสงฆ์อำเภอพรนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยให้พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษานักธรรมในสำนักเรียน ที่มีมาตรฐาน

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบบเรียนรวม ปีที่ 10 ของพระภิกษุนวกะ หรือพระใหม่ในพรรษา

โดยได้รับความร่วมมือจากพระสังฆาธิการทุกวัด ส่งพระภิกษุสามเณรมาเรียนจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 100 รูป ประกอบด้วยนักธรรมชั้นตรี จำนวน 62 รูป นักธรรมชั้นโท จำนวน 20 รูป และนักธรรมชั้นเอก จำนวน 18 รูปโดยนิมนต์คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิมาบรรยายถวายความรู้ โดยจัดการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันพระ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00-15.30 น. ณ อาคารเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบบเรียนรวม ปีที่ 10 ของพระภิกษุนวกะ หรือพระใหม่ในพรรษา

พระครูอนุกูลศาสนากิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดศาลาปูน กล่าวว่า สำหรับการบวชเป็นพระนวกะในระยะเวลาเพียงสั้นๆ ควรได้ศึกษาในพระพุทธ ศาสนา ต้องรู้จักปฏิบัติในศีล 227 ข้อ ที่สำคัญการเป็นพระใหม่ ไม่ใช่ว่าจะบวชเพื่อบิณฑบาตเท่านั้น แต่ต้องได้รับการอบรมศึกษาเล่าเรียนในทางพระพุทธศาสนาด้วย

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบบเรียนรวม ปีที่ 10 ของพระภิกษุนวกะ หรือพระใหม่ในพรรษา

โดยเจ้าอาวาสแต่ละวัดจะต้องให้การอุปถัมภ์ดูแล หากปล่อยให้พระนวกะนั่งนอนเฉยๆ จะทำให้ไม่ได้รับความรู้และจะไม่รู้สึกรักพระพุทธศาสนา รวมถึงวัดที่อยู่จำพรรษาด้วย พระภิกษุนวกะที่เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ ในการปกครองของคณะสงฆ์ อ.พระนครศรีอยุธยา นั้น มีทั้งหมด 11 ตำบล 77 วัด 1 ที่พักสงฆ์ พระนวกะที่ส่งอบรมวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมด 100 รูป และทางวัดวัดใหญ่ชัยมงคล โดยพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รับผิดชอบด้านสถานที่

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบบเรียนรวม ปีที่ 10 ของพระภิกษุนวกะ หรือพระใหม่ในพรรษา

ส่วนการถวายความอุปถัมภ์ ส่วนต่างๆ นั้น เจ้าคณะในเขตปกครอง 77 วัด โดยมีพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้องเป็นหลักได้ร่วมกัน พร้อมใจกันจัดให้มีโครงการนี้ ขึ้นเป็นโครงการครั้งที่ 10 เพื่อจะเข้าถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา ได้รับประโยชน์จากการบวชที่แท้จริง นับว่าลาภอันประเสริฐของพระนวกะทุกรูป ที่ได้มีโอกาสสร้างบุญ สร้างกุศล อันยิ่งใหญ่ ให้แก่ตนเอง และแบ่งปันแก่ผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย ในช่วงระยะเวลาของการฝึกอบรมครั้งนี้

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แบบเรียนรวม ปีที่ 10 ของพระภิกษุนวกะ หรือพระใหม่ในพรรษา

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959