ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรือ กพส. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมเงินทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับผิดชอบ โอนมาเป็นของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ซึ่งนับเป็นแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภท ในการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการให้เงินกู้แก่สมาชิก การรวบรวมผลผลิต การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างไร
นางสาวลลิตา ลิ่มถาวรานันต์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

การเข้าถึงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์นั้น สหกรณ์จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557 ดังนี้

1.สหกรณ์ทุกประเภท

2.มีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท

3.มีวินัยทางการเงินและไม่มีหนี้ผิดนัดค้างชำระต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเงินทุนสำหรับกรณีสหกรณ์ได้รับการผ่อนผัน การขยายเวลาชำระหนี้ การลดหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การไกล่เกลี่ยคดี การประนีประนอมหนี้ และสหกรณ์สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข

4.ไม่มีการทุจริต และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี ในกรณีที่สหกรณ์มีข้อบกพร่องหรือทุจริต ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว

5.สหกรณ์ตั้งใหม่ไม่เกิน 1 ปี ให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท  และสหกรณ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่สหกรณ์จะขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

นอกจากสหกรณ์จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากสหกรณ์มีความประสงค์จะขอกู้เงินจะต้องจัดส่งรายงานประจำปีพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำการจัดระดับชั้นลูกหนี้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม จากนั้นสหกรณ์จะต้องจัดทำแผนงาน/โครงการของสหกรณ์ผ่านกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของจำนวนเงินกู้ที่สหกรณ์ต้องใช้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จัดส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดวิเคราะห์โครงการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ พิจารณาเห็นชอบโครงการของสหกรณ์ดังกล่าวแล้วนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ/ไม่อนุมัติ เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์แล้วจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งแนบแบบฟอร์มสัญญากู้ สัญญาค้ำประกัน หลักประกันอื่นๆ(ถ้ามี) ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการแจ้งสหกรณ์ต่อไปหลังจากนั้นกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จะช่วยแนะนำสหกรณ์จัดทำหลักฐานการกู้ยืมเงินและหลักประกันฯลฯ ให้ถูกต้องและส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสารต่างๆพร้อมทั้งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ และแจ้งผลการโอนเงินให้สหกรณ์/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ทราบด้วย โดยอำนาจการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งจะอยู่ในวงเงินสัญญาละไม่เกิน 5,000,000 บาท ถ้าเกินจากนั้นจะเป็นอำนาจการพิจารณากลั่นกรองของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้อย่างไร
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดนนทบุรีประจำปี พ.ศ. 2564

          ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีได้รับการจัดสรรกรอบวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษรวมเป็นเงิน 4,960,000 บาท และมีสหกรณ์ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์รวม 3 สหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ 2 แห่งที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2557 และได้อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้

1) สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ผ่านโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ จำนวนเงินกู้ 1,800,000 บาท และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal จำนวนเงินกู้ 160,000 บาท

2) สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จำกัด ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ผ่านโครงการปกติ จำนวนเงินกู้ 1,000,000 บาท  

และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีได้รบการจัดสรรกรอบวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์รวมเป็นเงิน 3,800,000 บาท และมีสหกรณ์ที่แจ้งความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์รวม 3 สหกรณ์ ดังนี้

1) สหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จำกัด จำนวนเงินกู้ 1,000,000 บาท

2) สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด จำนวนเงินกู้ 1,8000,000 บาท  

3) สหกรณ์บริการเคหสถานสามัคคีติวานนท์ จำกัด จำนวนเงินกู้ 1,000,000 บาท

การที่สหกรณ์มีโอกาสเข้าถึงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและเป็นอีกทางที่สามารถช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ให้สามารถนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเองได้

ขอบคุณข้อมูล สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959