ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

รอง ผวจ.สุพรรณบุรี  เปิดศูนย์ CVM สาขาพืชศาสตร์  วษท.สุพรรณบุรี

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ  รองเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of vocational Manpower Networking ManaAgement :CVM) สาขาพืชศาสตร์ บริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายถาวร ทิพวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ

รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดศูนย์ CVM สาขาพืชศาสตร์ วษท.สุพรรณบุรี

สำหรับศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีนี้นั้นนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีวศึกษาในระดับประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและพัฒนาด้านกำลังคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และมีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดศูนย์ CVM สาขาพืชศาสตร์ วษท.สุพรรณบุรี

ดังนั้นจึงถือว่าศูนย์การบริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีได้ดำเนินการต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดศูนย์ CVM สาขาพืชศาสตร์ วษท.สุพรรณบุรี

โดย นายถาวร ทิพวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีกล่าวว่า ศูนย์ดังกล่าวเป็นนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายเร่งด่วนเรื่องการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศอาชีวศึกษา โดยมอบนโยบายดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัด

รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดศูนย์ CVM สาขาพืชศาสตร์ วษท.สุพรรณบุรี

โดยได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศเชี่ยวชาญเฉพาะทางจำนวน 25 แห่ง ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาพืชศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดศูนย์ CVM สาขาพืชศาสตร์ วษท.สุพรรณบุรี

หลังจากประธานเปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้ว ทางคณะอาจารย์ วษท.สุพรรณบุรี ได้เรียนเชิญประธานและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรและอาหารปลอดภัย “ด่านช้างกรีนฟาร์ม” ,นิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองมาตรฐาน GAP นิทรรศการความร่วมมือวิจัยและพัฒนา “To be Smart Farmer” ,นิทรรศการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ,นิทรรศการความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปลากัดฮาล์ฟมูน มาตรฐาน GAP,นิทรรศการการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลานิล”ปลาของพ่อ”

รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดศูนย์ CVM สาขาพืชศาสตร์ วษท.สุพรรณบุรี

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี  รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959