ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560/กาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560
ด๊อกเตอร์เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายประสิทธิ์ หินอ่อน ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี โดยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านมา ห้วงระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พุทธศักราช 2551 กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปีและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2559 โดยจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาเทศบาลและร่วมเสนอประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อการกำหนดโครงการในการพัฒนาเพื่อ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ในการจัดทำแผนชุมชนในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจัดทำแผนประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำอสม.ในเขตเทศบาล ชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 312 คน โดยได้แบ่งการประชุมจัดทำแผนชุมชนออกเป็น 2 วัน คือวันที่ 22 สิงหาคม 2560 มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 14 ชุมชน จำนวน 180 คน และวันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 13 ชุมชน จำนวน 132 คน

ศักดิ์ดา ข่าวอาชญากรรม/ประชาไท

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959