ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">
สาธิต  ยกยอน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
สาธิต ยกยอน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ปี 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี มีสหกรณ์การเกษตรในความดูแลรับผิดชอบ ทั้งหมดจำนวน 7 สหกรณ์ มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 12,365 คน ส่วนใหญ่สหกรณ์การเกษตรดำเนินธุรกิจ ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อและการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ จากการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในปีที่ผ่านมา มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ จากจำนวนสหกรณ์การเกษตร ทั้ง 7 สหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมการทำธุรกิจกับสหกรณ์เกินร้อยละ 70 จำนวน 3 สหกรณ์ และค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมการทำธุรกิจของสมาชิกน้อยกว่า ร้อยละ 70 จำนวน 4 สหกรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สมาชิกไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ หรืออีกมุมหนึ่งสหกรณ์ไม่สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่สมาชิกต้องการในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ได้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ สาเหตุอาจมาจากการสร้างการรับรู้และความเข้าใจหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของสมาชิก รวมถึงการดำเนินงานของสหกรณ์อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก อีกทั้ง ปัจจุบันพื้นที่ทำการเกษตรลดลงถูกแทนที่ด้วยหมู่บ้านจัดสรร และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่มีทายาททำการเกษตร ทำให้การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ต้องปรับเปลี่ยนไปให้บริการแก่สมาชิกในเรื่องของธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และในสภาวะปัจจุบันมีคู่แข่งทางการตลาดจำนวนมาก ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าถึงสมาชิก ส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากไม่มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาจส่งผลให้การทำธุรกิจระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ลดลง และอาจต้องปรับเปลี่ยนประเภทจากสหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์บริการหรืออาจเลิกสหกรณ์ก็เป็นได้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์การเกษตรและสมาชิกและเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ส่งเสริม แนะนำ ติดตาม และให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการเกษตรสหกรณ์และสมาชิกให้มีความรู้ ความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาสหกรณ์ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก สร้างความเข้าใจในแนวทาง การแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการดำเนินงานของสหกรณ์ และพัฒนาศักยภาพสหกรณ์การเกษตรให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกของสหกรณ์ที่จะช่วยกันพัฒนา และผลักดันให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถพึงพาตนเองได้ต่อไปในอนาคต

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959