ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

    จัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รอบไฟฟ้าวังน้อยครั้งที11.เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักสามัคคี
และห่างไกลยาเสพติด ณ.ทีสนามฟุตบอล โรงไฟฟ้า วังน้อย 32 หมู่ที 4.ต.วังจุฬาอ.วังน้อย .จ.พระนครศรีอยูธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอวังน้อย เดินทางมาเป็นมาเป็นประธาน พร้ามด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกูล นายก อบจ รวมเป็นประธานเปิดงานแข่งขันฟุตบอลยุวชน รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย โดยมีนายวชิระ วุฒิเวทย์ ผู้จัดการแข่งขัน ฟุตบอล กล่าวรายงานวัตถุประสงเพื่อให้เยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมไปพร้อมๆกัน
ด้วยเหตุนี้โรงไฟฟ้าวังน้อย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน จึงจัดให้มี
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กีฬาฟุตบอลจะช่วยส่งเสริมให้เยาว
ชนเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพแข่งแรง เกิดความรักสามัครคี ความมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา และ ห่วงไกลยาเสพติด การแข่งขันครั้งนี้ มีโรงเรียนต่างๆทีในพื้นทีรอบๆโรงไฟฟ้าวังน้อย ทั้งหมด24โรงเรียน ด้วยกัน โดยใช้สนามในการแข่งขัน ในโรงไฟฟ้าวังน้อยในการแข่งขัน.
หลังจากนั้น นายไพฑูรย์ ตั่งจิตอร่วมบุญ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอวังน้อย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ จังหวัดพระนครศรีอยุธ
ยา รวมมอบอุปกรการกีฬา ฟุตบอล อุปกรต่างๆของกีฬา มอบให้ทุกโรงเรียนใน24โรงเรียน
อีกด้วย
ชาญ ชูกลิ่น อยุธยา 081.8756403

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959