ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้า จัดประชุมหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น ณห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ได้ประชุม การขับเคลื่อนขอการค้าจังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 ท่าน ในการนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นางอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อความสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดนนทบุรี ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาและวาระต่อไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางอโรชา นันทมนตรี ได้บรรยายถึง อำเภอไทรน้อย กับการพัฒนาที่ก้าวไกล ในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดี ต่อจากนั้น มีการบรรยาย บทบาทของ บสย. ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุน โดยบรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย) ช่วงต่อไป

ข่าวจากหัวหน้าส่วน ของจังหวัดนนทบุรี รองผอ. กอ.รมน จังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้รับฟัง ปัญหา เรื่องภาวะเศรษฐกิจ และปัญหาในการดำเนินธุรกิจข่าวสารด้านการเงินการธนาคารจากธนาคาร UOB จำกัด(มหาชน) นายเรืองศักดิ์แสงพิมพาวประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ยังกล่าวถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตหารายได้ คอนเสิร์ตคาราบาวในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นี้ ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง แจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรี โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม Zoo ประกันตนประจําปี 2563 มีการจัดประชุมในวัน ศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30 น จนถึง 15:30 น ณห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และยังมีโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งซึ่งโครงการนี้ ทางหอการค้าจังหวัดนนทบุรีและสมาชิก ทุกท่าน ไปดูงานโครงการกำจัดขยะของอบจ.ที่อำเภอไทรน้อยในวันที่ 22 ตุลาคม 2500 63 เวลา 10:00 น. ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการ ที่ดีมากในการ ในการไปดูงาน เพื่อร่วมกันพัฒนา ให้จังหวัดนนทบุรี ปลอดขยะ ขยะลดลง

กาญจนา สุภารมย์ สมศักดิ์ เบนซิน นสพ.ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959