ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยและพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ

0
815
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๓๐น.ที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี๒๕๖๓โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน ณ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดปทุมธานี

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษา ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นการร่วมสืบสานการพัฒนาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเป็นการดำเนินการตามพระราโชบายสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการส่งผลงานในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี๒๕๕๔ โดยมีการจัดประกวดผลงานจำนวน ๖ ประเภท แต่เนื่องจากในปี ๒๕๖๓ เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติที่เรียกว่าโรคระบาดโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกมิติของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า NewNormal

ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงประเภทการประกวดให้เหมาะสมโดยการลดประเภทที่มีการรวมกลุ่มชุมชนคงเหลือ ๓ ประเภท มีผลการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทยประจำปีปี๒๕๖๓ ดังนี้ประเภทที่๑ หน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานชนะเลิศได้แก่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๖ สำนักงานพัฒนาภาค๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ประเภทที่๒ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยจังหวัดสกลนคร ประเภทที่๓ ครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต ชนะเลิศได้แก่ร้อยตรีทรงพล  ด้วงภู่กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่๔ จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของผู้รับรางวัลการประกวดผลงานการจำหน่ายสินค้าการเกษตรในราคาย่อมเยา โดรนเพื่อการเกษตรการปลูกผักปลอดสารพิษการปลูกผักโดยแสงLED การใช้พลังงานทางเลือก โซล่าเซลกังหันลมเพื่อการเกษตร และกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๓ประเภทแล้ว

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงได้จัดพิธีเปิดส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้มีมิติมีความทันสมัยสร้างความดึงดูดใจซึ่งผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาต่างๆได้ง่ายโดยละเอียดด้วยตนเองอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขัตติยวงศ์พระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจ

หลักในการทรงงานรวมถึงบทบาททหารพระราชาการจัดงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษาตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการเชิดชูหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสามารถเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และนับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน

บุญส่ง วงค์แสง ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ประชาไทนิวส์ออนไลน์

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959