ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆในการบริหารจัดการน้ำ ที่. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาวังยาง – หนองขวัญ สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลวังยางอำเภอคลองขลุง, โครงการฯวังบัว และโครงการฯ ท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 27  พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางมาถึง โครงการส่งน้ำและรักษาวังยาง – หนองขวัญ  สำนักงานชลประทานที่ 4  ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

    โดย นายไชยงค์ จงอาสาชาติ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ครงการฯท่อทองแดง, ผู้อำนวยการส่วนหัวหน้าฝ่ายชลประทานฯ ,นายแสน ผิวละออ นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง, พ.ต.อ ชนะชัย เสรีพงษ์ ผกก.สภ.อำเภอคลองขลุง , ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  ให้การต้อนรับ

    ในเวลาต่อเนื่องทางคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแบะสหกรณ์  ฝังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำ ของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา วังยาง- หนองขวัญ ,โครงการฯวังบัว และโครงการฯท่อทองแดง ในการวางแผนงานในการใช้น้ำ จากเขื่อนภูมิพล เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ตอนล่างที่ ประสบภัยแล้ง และการเกิดอุทกภัย ในช่วงฤดูน้ำหลาก ลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่าง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ

    ขณะเดียวกันท่านผู้ช่วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จะนำเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป จะได้แก้ปัญหา ในการใช้น้ำอย่างเป็นธรรม กับพี่น้องประชาชน  ยังฝากกำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรในการจัดการน้ำนอกระบบชลประทาน ให้ได้ดียิ่งขึ้น อย่างน้อย ประชาชนจะได้รับประโยชน์ การการบริหารจัดการใช้น้ำ อีกหลายจังหวัด จะได้เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนได้ และให้ส่วนราชการ ด้านการเกษตร ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรให้ทำการเกษตรแผนใหม่ ที่ใช้น้ำน้อย และส่วนที่เกี่ยวข้องสำรวจพื้นที่แก้มลิงกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลาก อย่างน้อยปลายน้ำจะได้มีน้ำต้นทุนช่วงฤดูแล้ง เพื่อแก้ปัญหาการทำเกษตรของพี่น้องประชาชนได้

    หลังจากนั้นได้พบปะประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านบ่อแร่ หมู่ 16 ตำบลบ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ตำบลบ้านนา ได้เข้าร่วม โครงการส่งน้ำและรักษาวังบัว เพื่อจะได้มีน้ำทำการเกษตรเนื่องจากน้ำไม่ถึงตำบลบ้านนา ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลบึงบัว เนื่องจาก  สำนักงานชลประทานที่ 4  ได้ประกาศเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัวฝั่งตะวันตกแม่น้ำยม  จึงมายื่นหนังสือฯเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ มาเยี่ยมชม ประตูน้ำ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนอขวัญ และเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฯวังบัวและโครงการฯท่อทองแดง อ.เมือง จ.กำแพงเพชรตามลำดับต่อไป

วิโรจน์ เรื่อศรีจันทร์ รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959