ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 นพ.นิพนธ์  พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีการติดตามกลุ่มเสี่ยงและผู้เดินทางทุกวัน ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิด กลุ่มกลับจากต่างประเทศ กลุ่มกลับจากกรุงเทพและปริมณฑล กลุ่มกลับจากต่างจังหวัด รวมทุกกลุ่มมีการติดตามครบ 14 วัน จำนวน 6,292 ราย อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 6,055 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)

โดยทีมอาสาโควิด-19 ออกปฏิบัติงานค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชน ได้แก่ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครอื่นๆ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อแยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นที่บ้านพักหรือที่อยู่อาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางมาถึงภูมิลำเนา  ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

โดยไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาทีหรือแอลกอฮอล์ 70% หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยให้แยกตัวออกจากสมาชิกในครอบครัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสสู่คนใกล้ชิด

โดยให้แยกตัวออกจากสมาชิกในครอบครัว งดใช้ข้าวเครื่องใช้หรือรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสสู่คนใกล้ชิดทั้งนี้ หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที 

ขอขอบคุณและให้กำลังใจพลัง อสม. พลังชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยติดตาม ให้คำแนะนำ เฝ้าระวัง สื่อสาร สอดส่อง ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อชุมชนปลอดภัย ชาวกาญจน์ปลอดภัย

พล ภูมิภาค

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959