ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495

ปทุมธานี เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (โครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรนา)

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ที่ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวังให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโครงการ โดยมีรองนายกเทศบาลหนองสามวัง,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง,กำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสามวัง,และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน, ประชาชนตำบลหนองสามวังเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายไพรัตน์  วิพัฒน์ครุฑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง   คณะกรรมการจัดงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกรให้ความรู้ในปัองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๑. เพื่ออบรมให้ประชาชนตระหนักและให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid – 19)

๒. เพื่อลดการเกิดและการระบาดของโรคติดต่อในชุมชน ๓. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถทำหน้ากากอนามัยใช้ป้องกันโรคด้วยตนเองได้ ๔. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสอนการทำหน้ากากอนามัยผ้าป้องกันโรค

การจัดโครงการนี้แบ่งออกเป็น ๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid – 19) ๒. จัดสาธิตและฝึกปฏิบัติการจัดทำหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อการป้องกันตนเอง ให้แก่ผู้เข้ารับ

การอบรม เพื่อเป็นวิทยากร นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง กล่าวว่า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองโครงการพลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า 19 ซึ่งจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ทำให้ประชาชนได้รับความรู้การป้องกันตนเอง และเป็นการสร้างทีมวิทยากรครู  เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยตามแบบกรมอนามัยเพื่อใช้ป้องกันโรคด้วยตนเอง  

บุญส่ง วงค์แสง คลิปภาพข่าว

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959