ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษจิกายน 2562 เวลา 09.00น.พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษา และ รางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ประจำปี 2562  ซึ่งมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้น เพื่อมอบรางวัล การประกวด โครงงานนักเรียนระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17 ให้กับนักเรียน และโรงเรียนชนะเลิศประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งได้จัดประกวดระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีโครงงานที่ชนะการประกวด ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเข้าประกวด ระดับประถมศึกษา -มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 353 โครงงาน มีโครงงานได้รับรางวัล 96 โครงงาน นอกจากนั้นได้มอบทุนการศึกษา รวม 1,813 ทุน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดขึ้น ตามแนวความคิดของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อนำไปพัฒนาความรู้นำไปพัฒนาชาติบ้านเมืองโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ให้โอวาทแก่ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ขอให้ นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง  และขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และตอบแทนบุญคุณ แผ่นดินด้วยการทำความดี ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ประพฤติเป็นแบบอย่างตลอดมา

ศุภเดช ธนูศร นครราชสีมา
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959