ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำ “ผู้ว่าฯ” ต้องสร้างสมดุลและบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับราชการและประชาชนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ห้องเมจิค 3 ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับมอบนโยบายนายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยบทบาทสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ต้องสร้างสมดุลในระดับพื้นที่ บูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานตามกฎหมายและดำเนินงานตามนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการและประชาชน และได้มอบนโยบายการบริหารในพื้นที่ ซึ่งได้เน้นย้ำในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยขอให้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ ประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด จัดกำลังพลจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน และจัดโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งต้องรายงานสถานการณ์ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบริหารจัดการส่วนราชการในระดับพื้นที่ ทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาค และกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินงานตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารงบประมาณของส่วนราชการและงบประมาณด้านการจัดการสาธารณภัยต้องดำเนินการบริหารจัดการและกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด

พรวัลย์ อยู่หนุน นสพ.ประชาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959