ติดต่อโฆษณาได้ที่ 061-939-1959 ; 02-066-9495 title="ติดตั้งแก๊สรถยนต์ ซ่อมระบบแก๊ส ซ่อมรถยนต์ทุกชนิด ด้วยช่างที่เก่ง" target="_blank">

มอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนนักศึกษา เรียนดี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562เวลา 09.00น ณ. ศูนย์ฝึกอาชีพ บ้านวังแขมเหนือหมู่ที่ 3 ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร “กองทุนเงินหนึ่งล้านบาทบ้านวังแขมเหนือ” นายจงรักษ์ คำปาน ประธานคณะกรรมการกองทุนบ้านบางแขมเหนือพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ นายรัตนะ อินทร์ประสิทธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ท่านผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียนนักศึษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกองทุนจัดประชุม และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาตามแผนงานกองทุนฯที่สนับสนุน น้องๆให้ใผ่หาความรู้ด้านการศึกษาเผื่อเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกปีในปีนี้เป็นปีที่ 18 ของ กทบ.บ้านวังแขมเหนือ ที่มอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน หมู่ที่ 3 บ้านวังแขมเหนือ เป็นบุตรหลานสมาชิกของ กทบ.บ้านวังแขมเหนือ ทีเรียนและศึกษา ได้เกรดเฉลี่ย 3 ทั้งสองเทอม ขึ้นไปซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนนักศึกษา ที่เรียนได้เกรดเฉลี่ย 3 ตามที่กองทุนฯกำหนดไว้ ได้รับทุนจำนวน 50 คน ในงานนี้นักเรียนที่ได้รับทุน ตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 จนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นที่ปลาบปลื้มของบรรดาผู้ปกครองและ ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านที่ทาง “กทบ.บ้านวังแขมเหนือ “ให้ความสำคัญในด้านการศึกษา

ทีมข่าว นสพ.ประขาไท รายงาน

ติดต่อโฆษณาที่ 061-939-1959